پرسشنامه استرس ناشی از هواداری ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان تیزپنجه
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه استرس ناشی از هواداری ورزشی توسط تیزپنجه ١٣٩٣ طراحی گردیده است و دارای ٢٠ سوال می باشد . هدف آن ارزیابی میزان استرس ورزشکاران ناشی از قرارگیری در معرض هواداران است .در پژوهش تیزپنجه (١٣٩٣) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ ٠/٦٩به دست آمده است و عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی