پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۴
ابعاد پرسشنامه ۸
سال انتشار ۱۹۹۶
نویسندگان فلین
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات شامل ٢٤ سوال است که بر اساس مدل فلین (١٩٩٦) جهت سنجش استفاده از فناوری ساخته شده است.عطاری (١٣٩٤) در مطالعه¬ای روایی صوری پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات را ٠/٨١ به دست آورده است.همچنین عطاری (١٣٩٤) میزان پایایی پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات را به روش آلفای کرونباخ ٠/٨٦٧ ذکر کرده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری سواد اطلاعاتی

مبانی نظری عدم تقارن اطلاعاتی

پرسشنامه سیستم های اطلاعات مدیریت

۱۳۹۰

پرسشنامه مدیریت فناوری اطلاعات

پرسشنامه عوامل موثر بر استقرار فناوری اطلاعات

پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان

پرسشنامه تاثیرکاربرد تکنولوژ‍ی اطلاعات بر عملکرد سازمان

۱۳۹۳

پرسشنامه بررسی پذیرش سیستم مدیریت اطلاعات پروژه در سازمان‌های تسهیلگر در حوزه فناوری پیشرفته

۱۳۹۳

مبانی نظری موفقیت سیستم های اطلاعاتی

مبانی نظری ویژگی های اطلاعات