پرسشنامه استفاده مدیران از منابع مختلف ارزشیابی عملکرد

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۵
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۸۴
نویسندگان خواجه اسحاقی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه استفاده مدیران از منابع مختلف ارزشیابی عملکرد توسط خواجه اسحاقی (١٣٨٤)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٢٥ گویه می‏باشد. خواجه اسحاقی (١٣٨٤) در مطالعه ای روی معلمان دخترانه ناحیه ٢ مشهد، پایایی پرسشنامه استفاده مدیران از منابع مختلف ارزشیابی عملکرد را از طریق ضریب آلفای کرونباخ٠/٩٢ به دست آورده است. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

مبانی نظری ارزیابی عملکرد کارکنان

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه عملکرد شغلی

۱۹۸۱

پرسشنامه عملکرد مالی

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (کارکنان)

پرسشنامه سنجش میزان عملکرد برند

عملکرد جنسی زنان (FSFI)