پرسشنامه اشتیاق (تعلق خاطر) شغلی – ۹ سؤالی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۹
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۲
نویسندگان شوفلی و همکارن
مخفف UWES -۹
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه اشتياق (تعلق خاطر) شغلي توسط شوفلی، مارفیتنز، گنزاز روما، سالوناوا و بیکر (٢٠٠٢) طراحی شده است و شامل ٩ گویه می باشد . در مطالعه حاجلو (١٣٩٢) روایی محتوایی و صوری و همگرا و واگرا و سازه ای این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ ٠/٧٠ به دست آمده است که عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تحلیل رفتگی شغلی

مبانی نظری اشتیاق شغلی

مبانی نظری فشار روانی شغلی

مبانی نظری رضایت شغلی

پرسشنامه عملکرد شغلی

۱۹۸۱

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه ویژگی های شغلی

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه استرس شغلی

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا