پرسشنامه اشتیاق شغلی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۷
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۸
نویسندگان شوفلی و بارکر
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه اشتیاق شغلی توسط شوفلی و همکاران (٢٠٠٨) تهیه شده است و دارای ١٧ سوال می‌باشد. شوفلی و همکاران (٢٠٠٨) روایی و پایایی پرسشنامه اشتیاق شغلی را به ترتیب ٠/٦٦ و ٠/٨٥ گزارش نموده اند. ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های اشتیاق شغلی از طریق ضریب آلفای کرونباخ توسط سازش (١٣٩٣) به دست آمده است. ضریب پایایی انرژی کاری ٠/٨٠، شیفتگی ٠/٨٢ و فداکاری ٠/٨٥ و ضریب پایایی کل پرسشنامه٠/٨١ محاسبه شده است که نشان دهنده پایایی مناسب پرسشنامه است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تحلیل رفتگی شغلی

مبانی نظری اشتیاق شغلی

مبانی نظری فشار روانی شغلی

مبانی نظری رضایت شغلی

پرسشنامه عملکرد شغلی

۱۹۸۱

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه ویژگی های شغلی

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه استرس شغلی

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا