پرسشنامه اصلاح الگوی مصرف

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۲
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان شهریاری
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه اصلاح الگوی مصرف توسط شهریاری (١٣٩٢) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٣٢ گویه می-باشد. شهریاری(١٣٩٢) در مطالعه¬ای برای تعیین روایی پرسشنامه از روش اعتبار صوری استفاده کرده است و به میزان ٨٨/ ٠محاسبه گردید. برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و اعتبار یا پایایی این پرسشنامه معادل ٨٩/ ٠ به دست آمد

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه رفتار مصرف کننده ورزشی ورزشکاران

۱۳۹۴

پرسشنامه تاثیر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرفکنندگان

پروتکل درمان شناختی رفتاری براساس الگوی هافمن

پروتکل آموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد

پروتکل مدل و الگوی طراحی آموزشی براساس الگوی مریل

مبانی نظری اختلال سوء مصرف مواد

پرسشنامه رفتار مصرف کنندگان

۲۰۱۱

پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار های غیر اخلاقی مصرف کننده

۱۳۹۲

پرسشنامه تأثیر عناصر ساختاری بازاریابی بر اهداف خیریه بر قصد خرید مصرف کنندگان

۲۰۰۸

پرسشنامه احساسات (لذت مصرف کننده)

۱۹۷۴