پرسشنامه اضطراب امتحان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۳
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۹۷
نویسندگان فریدمن و بنداز- جاکوب
مخفف TAQ
نام انگلیسی پرسشنامه Test Anxiety Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه اضطراب امتحان توسط فریدمن و بنداز- جاکوب (١٩٩٧) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٢٣ گویه است. در پژوهش باعزت، سادات صادقی، ایزدی فرد و روبن زاده (١٣٩١) برای بررسی روایی این آزمون از روایی سازه و آزمون تحلیل عاملی استفاده شد. در تحلیل عاملی به عمل آمده تمام ٢٣ گویه وارد تحلیل شدند و هیچ یک از گویه ها همبستگی کمتر از ٠/٣ نداشتند. در نتیجه آزمون روایی قابل قبولی دارد و روایی صوری آن نیز به تایید اساتید و کارشناسان مربوط رسیده است. همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه گیري آلفاي کرونباخ محاسبه شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه اضطراب حالتی ورزشكاران – 2 (CSAI-2)

پرسشنامه افکار اضطرابی (AnTI)

اضطراب امتحان فیلیپس

۱۹۷۹

پرسشنامه حالت – رگه اضطراب

۱۹۸۴

پرسشنامه اضطراب مدرسه - گزارش معلم

۲۰۰۸

پرسشنامه اضطراب کتل

۱۹۷۰

مبانی نظری اضطراب امتحان

پروتکل اختلال اضطراب اجتماعی

پروتکل درمان پذیرش و تعهد برای اضطراب اجتماعی

پرسشنامه اضطراب حالتی ورزشکاران ۲

۱۹۹۰