پرسشنامه اضطراب انتظار

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۱
نویسندگان توکلی و صفاری نیا
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه اضطراب انتظار توسط توکلی و صفاری نیا (١٣٩١)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٢٠ گویه می‏باشد. زارع و ایمانی فر (١٣٩٢) پایایی پرسشنامه اضطراب انتظار را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٢ درصد به دست آورده اند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است. آنها ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های پرسشنامه استاندارد اضطراب انتظار را از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آورده اند.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه اضطراب حالتی ورزشكاران – 2 (CSAI-2)

پرسشنامه انتظار در مورد یک کتابخانه تخصصی خوب

پرسشنامه افکار اضطرابی (AnTI)

اضطراب امتحان فیلیپس

۱۹۷۹

پرسشنامه حالت – رگه اضطراب

۱۹۸۴

پرسشنامه اضطراب مدرسه - گزارش معلم

۲۰۰۸

پرسشنامه اضطراب کتل

۱۹۷۰

مبانی نظری اضطراب امتحان

پروتکل اختلال اضطراب اجتماعی

پروتکل درمان پذیرش و تعهد برای اضطراب اجتماعی