پرسشنامه اضطراب حالتی رقابتی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۷
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۵
نویسندگان کاشانی مصطفایی فر
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه اضطرابحالتی رقابتی توسط کاشانی و مصطفایی¬فر (١٣٩٥) تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٧ گویه می¬باشد. در پژوهش کاشانی و مصطفایی¬فر (١٣٩٥) روایی محتوایی و ملاکی، با استفاده ازنظر کارشناسان و اساتید و آزمون تحلیل عاملی موردسنجش قرار گرفت و تائید گرفت. برای محاسبه پایایی آن، از آلفای کرونباخ استفاده گردید که پایایی آن برای تمامی ابعاد بالای ٠/٦٦ به دست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه اضطراب حالتی ورزشكاران – 2 (CSAI-2)

پرسشنامه بررسی گرایش بانک ها به محیط رقابتی و رتبه بندی آن ها از نظر مزیت رقابتی

پرسشنامه اضطراب حالتی ورزشکاران ۲

۱۹۹۰

پرسشنامه اعتماد به نفس صفتی و حالتی ورزشی

۱۹۸۶

پرسشنامه اضطراب حالتی - صفتی

۱۹۷۰

مبانی نظری هوش رقابتی

مبانی نظری موقعیت رقابتی

مبانی نظری موقعیت رقابتی

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای در ورزش رقابتی

۲۰۰۲

پرسشنامه موقعیت رقابتی

۱۳۹۳