پرسشنامه اضطراب قلب

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۸
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۹۲
نویسندگان ایفرت و همکاران
مخفف CAQ
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه اضطراب قلب اولین با توسط ایفرت و همکارا ن درسال۱۹۹۲ساخته شد. روایی و پایایی این پرسشنامه در خارج توسط دو مطالعه تعیین‌ شده است،درمطالعه اول ضریب آلفای کرونباخ در همسانی کل آیتم‌های پرسشنامه ٨٣/ ٠ و ضریب آلفا مربوط به همسانی هر کدام از زیر مقیاس‌ها،ترس ۸۳/ ۰، اجتناب ۸۲/ ۰ و توجه ۶۹/ ۰ بود. در تحقیقی دیگر با روش بازآزمایی ضریب همبستگی کل آیتم‌ها با زیرمقیاس ترس ٨٥/ ٠، با زیر مقیاس اجتناب ٦٦/ ٠ و با زیر مقیاس توجه ٦٣/ ٠بود.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴