پرسشنامه اضطراب ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۶
نویسندگان اسمیت وهمکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه اضطراب ورزشی توسط اسمیت،اسمول،کامینگوگروسبارد (٢٠٠٦) تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٥ گویه می¬باشد. در پژوهش کاشانی و آذری (١٣٩٥) روایی محتوایی، با استفاده ازنظر کارشناسان و اساتید موردسنجش قرار گرفت و تائید گرفت. برای محاسبه پایایی آن از آلفای کرونباخ استفاده گردید که پایایی آن برای تمامی ابعاد بالای ٠/٧٢ به دست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی