پرسشنامه اعتماد برند

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۹
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۱۱
نویسندگان عزیز و سهین
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه اعتماد برند شامل ٩ گویه می باشد که توسط عزیز و سهین (٢٠١١) تهیه شده است . مؤمنی (١٣٩٣) در مطالعه ای ضریب پایایی پرسشنامه اعتماد برند را ٠/٨٦٦ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه است و روایی این پرسشنامه را نیز تأیید کرده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری شخصیت برند

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری اعتماد عمومی

مبانی نظری ارزش ویژه برند

پرسشنامه اعتماد سازمانی

پرسشنامه سنجش میزان هویت اجتماعی برند

پرسشنامه‌ وفاداری نسبت به برند

پرسشنامه سنجش میزان عملکرد برند

پرسشنامه تصویر برند و ابعاد تاثیرات بین فردی بر تمایل به خرید

پرسشنامه اعتماد اجتماعی