پرسشنامه اعتماد به تکنولوژی جدید

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۰
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار ۱۳۹۰
نویسندگان رمضانیمقیمی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه اعتماد به تکنولوژي جدید توسط مقیمی و رمضان (١٣٩٠) تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٠ سؤال می¬باشد. بحرینی (١٣٩٣) روایی محتوایی و صوری پرسشنامه اعتماد به تکنولوژي جدیدرا بر اساس نظر متخصصین ٠/٦٩ و ضریب پایایی آن را به روش آلفای کرونباخ ٠/٧٧ ذکر کرده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

تأثیر رویداد - تجدیدنظر شده

۱۹۹۷

پرسشنامه سنجش تاثیر ۶ عامل مرتبط بر قابلیت توسعه محصول جدید

۱۳۹۴

پرسشنامه تجدیدنظر شده سبک دلبستگی

۱۹۹۰

پرسشنامه تعارض زناشویی تجدیدنظر شده (MCQ-R)

پروتکل راهنمای تجدید نظر شده درمان فعال سازی رفتاری فشرده برای افسردگی

چک لیست نشانه های بیماری ۹۰ سؤالی تجدید نظر شده

۱۹۷۶

پرسشنامه تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان

۱۹۷۷

پرسشنامه تجدیدنظر شده ی الگو های ارتباطی خانواده

۱۹۹۴

پرسشنامه تجدیدنظر شده خستگی مفرط پایپر

۱۹۹۸

پرسشنامه تجدیدنظر شده سرسختی سلامت - ۲۴ سؤالی

۲۰۰۱