پرسشنامه اعتماد مصرف کننده

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۶
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۰۷
نویسندگان مورفی و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه اعتماد مصرف کننده ٦ سوالی توسط مورفی و همکاران (٢٠٠٧) و به نقل از لطفی فروزان در سال ١٣٩٣ تهیه و تنظیم شده است. در پژوهش لطفی فروزان (١٣٩٣) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ ٠/٨٢٢ به دست آمده است. عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه رفتار مصرف کننده ورزشی ورزشکاران

۱۳۹۴

پرسشنامه تاثیر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرفکنندگان

پروتکل آموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد

مبانی نظری اختلال سوء مصرف مواد

پرسشنامه رفتار مصرف کنندگان

۲۰۱۱

پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار های غیر اخلاقی مصرف کننده

۱۳۹۲

پرسشنامه عوامل ایجادکننده تأخیر در پروژه

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر عناصر ساختاری بازاریابی بر اهداف خیریه بر قصد خرید مصرف کنندگان

۲۰۰۸

پرسشنامه ارزیابی تحمل مراقبت کننده از بیماران

گست

شاخص توصیف کننده شغل

۱۹۶۹