پرسشنامه اعتیاد بستگان افسران نیروی انتظامی وگرایش به اعتیاد آنها

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۷
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان سیفوری
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه اعتیادبستگان افسران نیروی انتظامی وگرایش به اعتیادآنها توسط سیفوری (١٣٩٢) تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٧ سؤال می¬باشد. روايي پرسش¬نامه در مطالعه سیفوری (١٣٩٢) به روش محتوايي باتوجه به مباني نظري موجود در اين زمينه و روايي صوري آن به روش سیگمای شمارشی از نظر ٥ تن از متخصصین ٠/٨٧ بدست آمد. پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ ٠/٧٦ بدست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

اعتیاد بستگان افسران نیروی انتظامی و گرایش به اعتیاد آنها

۱۳۹۲

ﺳﻨﺠﺶ سیاهه اعتیاد به تمرین - فرم کوتاه

پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد

۲۰۰۰

مبانی نظری اعتیاد اینترنتی

مبانی نظری اعتیاد

پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد

۱۳۹۴

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سیاهه اعتیاد به تمرین – فرم کوتاه

۲۰۰۴

پرسشنامه خودیاری ترک اعتیاد

۱۳۹۱

پرسشنامه مقیاس مراحل آمادگی برای تغییر و اشتیاق درمان اعتیاد

۱۹۹۶

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت

۲۰۰۴