پرسشنامه اعتیاد به اینترنت

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۲۰۰۴
نویسندگان ويديانتوومکموران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت توسط ويديانتوومکموران (٢٠٠٤) تهیه و تنظیم شده است و دارای ٢٠ پرسش استکه برای سنجش میزان و شدت اعتیاد به اینترنت بر پایه تجارب بالینی ساخته شده است.در ایران در پژوهش قاسم زاده، شهر آرای و مرادی (٢٠٠٨) آلفای کرونباخ پرسشنامه اعتیاد به اینترنت٨٨/ ٠ گزارش شده است. پایایی خارجی این آزمون نیز بین ٥٤/ ٠ تا ٨٢/ ٠ نوسان دارد. این آزمون دارای روایی هم زمان خوبی است (ویدیانتو و مک موران، ٢٠٠٤).

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید
اعتیاد بستگان افسران نیروی انتظامی و گرایش به اعتیاد آنها ۱۳۹۲
ﺳﻨﺠﺶ سیاهه اعتیاد به تمرین - فرم کوتاه
پرسشنامه نگرش نسبت به اعتیاد ۲۰۰۰
مبانی نظری اعتیاد اینترنتی
مبانی نظری اعتیاد
پرسشنامه میزان تمایل به اعتیاد ۱۳۹۴
پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سیاهه اعتیاد به تمرین – فرم کوتاه ۲۰۰۴
پرسشنامه خودیاری ترک اعتیاد ۱۳۹۱
پرسشنامه مقیاس مراحل آمادگی برای تغییر و اشتیاق درمان اعتیاد ۱۹۹۶
پرسشنامه تأثیر عوامل بازاریابی خدمات در گسترش فروش اینترنت پرسرعت ADSL ۱۳۹۲