پرسشنامه افکار خودکشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۹
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار
نویسندگان بک
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه افکار خودکشی توسط بک تهیه شده و دارای 19 گویه می باشد، آلفای کرونباخ پرسشنامه افکار خودکشی 96% و 83 % ارزیابی شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه افکار اضطرابی (AnTI)

پروتکل ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته

مبانی نظری خودکشی

پرسشنامه افکار خودکشی بک

۱۹۷۹