پرسشنامه اقتدار والدین

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۹۱
نویسندگان بوری
مخفف PAQ
نام انگلیسی پرسشنامه Parental Authority Questionnaire

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻗﺘﺪار واﻟﺪﯾﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻮري (١٩٩١) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺎﻣﺮﯾﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺳﺒﮏ اﻗﺘﺪاري، اﺳﺘﺒﺪادي و ﺳﻬﻞﮔﯿﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ادراك ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن از ﺳﺒﮏﻫﺎي ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري اﻋﻤﺎل ﺷﺪه از ﺳﻮي ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود و ﺑﺮاي ﻫﺮ واﻟﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻓﺮم ﺟﺪا از ﺳﻮي ﻓﺮزﻧﺪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد.ﺑﻮري (١٩٩١) ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺎ روش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺳﺒﮏ اﻗﺘﺪاري ﻣﺎدر ٠/٧٨، ﺑﺮاي ﺳﺒﮏ اﻗﺘﺪاري ﭘﺪر٠/٩٢، ﺑﺮاي ﺳﺒﮏ اﺳﺘﺒﺪادي ﻣﺎدر ٠/٨٦، ﺑﺮاي ﺳﺒﮏ اﺳﺘﺒﺪادي ﭘﺪر ٠/٨٥، ﺑﺮاي ﺳﺒﮏ ﺳﻬﻞﮔﯿﺮ ﻣﺎدر ٠/٨١ و ﺑﺮاي ﺳﺒﮏ ﺳﻬﻞﮔﯿﺮ ﭘﺪر٠/٧٧ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ. ﺑﻮري (١٩٩١) ﺑﺮاي ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن رواﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از روش رواﯾﯽ اﻓﺘﺮاﻗﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﮏ اﺳﺘﺒﺪادي ﻣﺎدر ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﺳﻬﻞﮔﯿﺮ ﻣﺎدر راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮس ٠/٣٨-، ﺳﺒﮏ اﺳﺘﺒﺪادي ﭘﺪر ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﺳﻬﻞﮔﯿﺮ ﭘﺪر راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮس ٠/٥٢-، ﺳﺒﮏ اﺳﺘﺒﺪادي ﻣﺎدر ﺑﺎ ﺳﺒﮏ اﻗﺘﺪاري ﻣﺎدر راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮس ٠/٤٨-، ﺳﺒﮏ اﺳﺘﺒﺪادي ﭘﺪر ﺑﺎ ﺳﺒﮏ اﻗﺘﺪاري ﭘﺪر راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮس ٠/٥٢ داﺷﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﺳﺒﮏ اﻗﺘﺪاري ﻣﺎدر ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﺳﻬﻞﮔﯿﺮ ﻣﺎدر ٠/٠٧ وﺳﺒﮏ اﻗﺘﺪاري ﭘﺪر ﺑﺎ ﺳﺒﮏ ﺳﻬﻞﮔﯿﺮ ﭘﺪر ٠/١٢ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻏﯿﺮﻣﻌﻨﺎدار داﺷﺖ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻔﻨﺪﯾﺎري (١٣٧٤) ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاﺳﺎس داوري ١٠ ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ در زﻣﯿﻨﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و رواﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮب ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺳﻔﻨﺪﯾﺎري (١٣٧٤) ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ از اﺟﺮاي اوﻟﯿﻪ ﺑﺮ روي ١٢ ﻧﻔﺮ از ﻣﺎدران ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد، ﺑﺮاي ﺷﯿﻮه ﺳﻬﻞﮔﯿﺮ ٠/٦٩، ﺑﺮاي ﺷﯿﻮه ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ ٠/٧٧ و ﺑﺮاي ﺷﯿﻮه ﻣﻘﺘﺪارﻧﻪ ٠/٧٣ ﺑﺪﺳﺖ آورده اﺳﺖ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پروتکل آموزش فرزند پروری مثبت به والدین

مبانی نظری تنیدگی والدینی

مبانی نظری سبک تربیتی والدین

پرسشنامه انتظارات والدین از مدرسه

۱۳۸۱

پرسشنامه شیوه های فرزند پروری والدین

۱۹۷۳

پرسشنامه دلبستگی نوجوانان به والدین و همسالان–تجدید نظر شده

۱۹۸۷

پرسشنامه اختلال رفتاری کودکان راتر (فرم والدین)

۱۹۶۴

پرسشنامه ادراک افراد از والدین

۱۹۹۱

پرسشنامه مشارکت والدین برای کودکان پیش دبستانی

۱۳۸۸