پرسشنامه اقدامات بازاریابی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۷
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان امان زاده رشیدی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه اقدامات بازاریابی شامل ٤٧ گویه است و توسط امان زاده رشیدی (١٣٩٣) تهیه و تنظیم شده است که براي اندازه گيري دو بعد از ابعاد اقدامات بازاریابی شامل مشتری مداری و رابطه مداری از پرسشنامه استاندارد سید محمد مقیمی و برای اندازه گیری ویژگی های ارائه دهنده خدمات، افشای متقابل و متغیر کیفیت ارتباط با مشتری (با ابعاد ارتباط مستمر و بازاریابی دهان به دهان) از پرسشنامه آلالاک استفاده شده است. امان زاده رشیدی (١٣٩٣) ضریب آلفای کرونباخ برای زیرمقیاس های پرسشنامه اقدامات بازاریابی را به دست آورده است که مقدار ضریب آلفای کرونباخ نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری بازاریابی درونی

مبانی نظری بازاریابی ارتباطی

مبانی نظری آمیخته بازاریابی بر اساس AIDA

مبانی نظری بازاریابی رابطه ای

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه ارزيابي استراتژی بازاریابی

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (کارکنان)

پرسشنامه بازاریابی رابطه ای