پرسشنامه اقدام برای رشد فردی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۶
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۰
نویسندگان سرمد و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه اقدام برای رشد فردی توسط سرمد، حجازی و بازرگان (١٣٩٠)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ١٦ گویه می‏باشد. سرمد و همکاران (١٣٩٠)، پایایی پرسشنامه اقدام برای رشد فردی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٩٤ به دست آورده اند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد . همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است. آنها ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های را از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آورده اند .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری آمادگی برای تغییر

مبانی نظری نیروی مقاوم فردی

پرسشنامه روابط بنیانی بین فردی رویکرد رفتاری

پرسشنامه تصویر برند و ابعاد تاثیرات بین فردی بر تمایل به خرید

پرسشنامه شایستگیهای دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبتهای معنوی

پرسشنامه ابزار وجود برای جوانان

۱۹۸۵

مبانی نظری آمادگی برای تغییر

پروتکل مقیاس ریاضی برای کودکان MASC

پروتکل راهنمای تجدید نظر شده درمان فعال سازی رفتاری فشرده برای افسردگی

پروتکل درمان پذیرش و تعهد برای اضطراب اجتماعی