پرسشنامه الزامات گمرک نوین

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان خلیلی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه الزامات گمرک نوین توسط خلیلی (١٣٩٣)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٢٠ گویه می‏باشد . خلیلی (١٣٩٣)، پایایی پرسشنامه الزامات گمرک نوین را از طریق ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از ٠/٧٠درصد به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .