پرسشنامه امنیت شغلی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه ۹
سال انتشار ۲۰۰۰
نویسندگان نیسی
مخفف JSQ
نام انگلیسی پرسشنامه Job Security Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه امنیت شغلی توسط نیسی (٢٠٠٠) طراحی شده است و دارای ٣٠ سؤال می‌باشد . پرسشنامه امنیت شغلی توسط محمودي (١٣٨١؛ نقل از فرضی، ١٣٩٤) مورد استفاده قرار گرفت که ضريب پايايي آن را از طريق آلفاي كرونباخ ٠/٩٠ به دست آورد . احمدي (١٣٨١؛ نقل از فرضی، ١٣٩٤) نیز در پژوهش خود از این پرسشنامه استفاده کرد . ضريب پایایی اين پرسشنامه را با استفاده از آلفای کرونباخ ٠/٨٤ به دست آورد فرضی (١٣٩٤) در مطالعه ای ضریب پایایی پرسشنامه سنجش کارآفرینی را ٠/٩٠ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه است و روایی این پرسشنامه را نیز تأیید کرده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تحلیل رفتگی شغلی

مبانی نظری اشتیاق شغلی

مبانی نظری فشار روانی شغلی

مبانی نظری رضایت شغلی

پرسشنامه عملکرد شغلی

۱۹۸۱

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه ویژگی های شغلی

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه استرس شغلی

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا