پرسشنامه امکان سنجی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۰۰
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان عطار
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه امکان سنجی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی توسط عطار (1394) تهیه و تنظیم شده است و شامل 100 گویه می­باشد. عطار (1394) در مطالعه­ای برای تعیین روایی پرسشنامه امکان سنجی پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی از روایی محتوایی استفاده کرده است. این نوع روایی به قضاوت داوران بستگی دارد. نظردهندگان در مورد پرسشنامه استادان متخصص و افراد خبره و آگاه بودند. برای محاسبۀ پایایی پرسشنامۀ پژوهش، نحوه انجام آزمون بدین شرح بود که ابتدا یک نمونه پرسشنامه 100 سوالی در اختیار 30 نفر از رؤسا و خبرگان و متخصصین قرار گرفت. سپس با استفاده از داده های به دست آمده به کمک نرم افزار اس پی اس اس، میزان ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید، که مقدار آن 82 /0 محاسبه شد، که بیانگر پایایی لازم  است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری مدیریت منابع انسانی

مبانی نظری حسابداری منابع انسانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی

۱۳۹۴