پرسشنامه انتخاب برند

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه ۹
سال انتشار ۱۳۹۰
نویسندگان سمیعی و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه انتخاب برند توسط سمیعی نصر، علوی و نجفی سیاهرودی (١٣٩٠)، تهیه و تنظیم شده است و دارای ٣٠ گویه می‏باشد . سمیعی نصر و همکاران (١٣٩٠)، پایایی پرسشنامه انتخاب برند را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٦ به دست آورده اند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است . وی ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ دست آورده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری شخصیت برند

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری ارزش ویژه برند

پرسشنامه سنجش میزان هویت اجتماعی برند

پرسشنامه‌ وفاداری نسبت به برند

پرسشنامه سنجش میزان عملکرد برند

پرسشنامه تصویر برند و ابعاد تاثیرات بین فردی بر تمایل به خرید

پرسشنامه تجربه برند

۲۰۱۱

پرسشنامه اعتماد برند

۲۰۱۱

مبانی نظری برند