پرسشنامه انتظار پیامد فردی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۸
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۹۴
نویسندگان ریگز و نایت
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه انتظار پیامد فردی توسط ریگز و نایت (١٩٩٤) تهیه و تنظیم شده است .این پرسشنامه دارای ٨ گویه می‏باشد . سرمد، حجازی و بازگان (١٣٩٠)، پایایی پرسشنامه انتظار پیامد فردی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٢ به دست آورده ست که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد . همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری نیروی مقاوم فردی

پرسشنامه روابط بنیانی بین فردی رویکرد رفتاری

پرسشنامه تصویر برند و ابعاد تاثیرات بین فردی بر تمایل به خرید

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ توانایی فردی در جمعیت کاری

۱۹۹۶

مطالعه پیامد پزشکی - بررسی حمایت اجتماعی

۱۹۹۱

پرسشنامه هویت فردی

۱۳۹۱

پرسشنامه تعارض فردی

۱۳۸۹

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ چند بعدی انتظارات از پیامدهای تمرین

۲۰۰۹

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ یگانگی فردی شغلی

۱۹۹۱

پرسشنامه سنجش بخشودگی بین فردی

۱۳۸۹