پرسشنامه انتقال مهارت های مدیریتی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه ۷
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان نخعی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه انتقال مهارت های مدیریتی توسط نخعی (١٣٩٣) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٣٠ گویه می باشد. در پژوهش نخعی(١٣٩٣) براي تعيين اعتبار محتوایی صوري، پرسشنامه را در اختيار چند تن از استادان رشته علوم انساني و تربیتی به ویژه استاد راهنما قرار داده شد تا مشخص نمايند كه گويه‌ها صرفاً موضوع مورد بررسي را مي‌سنجد یا خیر. پس از آن تعدادي از گويه‌ها حذف يا تغيير داده شد. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و همکاران،١٣٩٠). در پژوهش نخعی (١٣٩٣)، پایایی را با استفاده از آزمون مقدماتي بر روي نمونه‌اي مشابه نمونه اصلي ولي كوچك‌تر از آن مورد بررسي قرار دادیم. بنابراين پس از تهيه پرسشنامه‌، تعداد ٤٠ نسخه از آن تكثير و بوسيله پاسخگويان تكميل گرديد. سپس داده‌هاي جمع‌آوري شده را كُدگذاري نموده و با استفاده از نرم‌افزار كامپيوتري (spss) پايايي گويه‌ها را با استفاده از آزمون پايايي سنج آلفا كرونباخ محاسبه نموديم که ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه ٧٧/ ٠ به دست آمد

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مهارتهای زندگی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

آزمون مهارت اجتماعی

۱۳۸۳

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی - فرم معلم

۱۹۸۹

پرسشنامه مهارت های مطالعه (SSI)

پرسشنامه مهارت های مدیرت زمان

پرسشنامه مهارت های زندگی فرم کوتاه

پرسشنامه مهارتهای خودمدیریتی

۲۰۰۲

پروتکل آموزش مهارت های ارتباط موثر مینه سوتا

پروتکل آموزش مهارت های حل مسئله