پرسشنامه اندازه شرکت

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۴
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۵
نویسندگان الهی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه اندازه شرکت، پرسشنامه‌ای محقق ساخته (الهی، ١٣٩٥) می‌باشد. این مقیاس دارای ١٤ گویه می‌باشد. در پژوهش (الهی، ١٣٩٥) روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأییدشده است. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه‌گیری هر آنچه اندازه می‌گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد (سرمد و همکاران،١٣٩٢).در پژوهش (الهی، ١٣٩٥)پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ ٨٨/ ٠ به‌دست‌آمده است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری حاکمیت شرکتی

پرسشنامه اندازه گیری عینی سبک هویت

۱۹۸۶

پرسشنامه رفتار غیرمسئولانه شرکتی و پاسخ مشتریان

۲۰۱۳

پرسشنامه سنجش عملکرد شرکت

۲۰۱۱

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ موانع توسعۀ حمایت مالی شرکت‌های خصوصی از ورزش قهرمانی

۱۳۹۲

پرسشنامه شهرت شرکت

۲۰۱۰

پرسشنامه عملکرد صادراتی در شرکت

۱۳۹۴

پرسشنامه تاثیر گرایش به کارآفرینی و اطلاعات بازاریابی بر عملکرد شرکت ها

۱۳۹۲

پرسشنامه اندازه گیری احساس تنهایی افتراقی

۱۹۸۳

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند در شرکت بیمه

۱۹۸۷