پرسشنامه اندازه گیری احساس تنهایی افتراقی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۸۳
نویسندگان اشمیت و سرمات
مخفف MLDR
نام انگلیسی پرسشنامه Measuring Loneliness in Different Relationships

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه اندازه گیری احساس تنهایی افتراقی توسط اشمیت وسرمات (١٩٨٣) ساخته شده است . این پرسشنامه از ١٥ سوال تشکیل شده است . اشمیت و سرمات (١٩٨٣) ضریب همسانی درونی مقیاس را در نسخه آلمانی٠/٩١ گزارش کرده اند . مکس ویرترا (١٩٩٠)، در پژوهشی پایایی این مقیاس را ٠/٨٢ گزارش نموده است . در پژوهش محب راد (١٣٨٦) ضریب همسانی درونی مقیاس بر پایه گروه نمونه ٣٨٤ نفری برابر با ٠/٨٦ بوده است، این ضرایب به ترتیب برای ابعاد خانواده،گروه های بزرگتر و بعد دوستان برابر با ٠/٨٣، ٠/٧٧ و ٠/٧٨ بوده است. برای بررسی روایی این آزمون نیز از شواهد مربوط به روایی وابسته به محتوا و نظراساتید روان شناس استفاده شد . همچنین درپژوهشی بین دوگروه زنان مطلقه و زنان متاهل برپایه مقیاس افتراقی تنهایی تفاوت معنادار وجود داشت این مسئله مبین روایی تفکیکی مقیاس می باشد (جوان صنعی، ١٣٧٨) .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری احساس تنهایی

پرسشنامه احساس تنهایی

مبانی نظری احساس تنهایی