پرسشنامه اندازه گیری بهداشت روانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۶
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۳۸۷
نویسندگان امیدیان و علوی لنگرودی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه اندازه گیری بهداشت روانی توسط امیدیان و علوی لنگرودی (١٣٨٧)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٤٦ گویه می‏باشد.امیدیان و علوی لنگرودی (١٣٨٧)، پایایی پرسشنامه اندازه گیری بهداشت روانی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ بین ٠/٧٩ تا ٠/٩٥ به دست آورده اند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است. آنها ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های پرسشنامه اندازه گیری بهداشت روانی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آورده اند

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری فشار روانی شغلی

پرسشنامه اختلالات روانی (SCL-۹۰)

پرسشنامه وضعیت بهداشتی

پرسشنامه ارضاء نیازهای روانی

۲۰۰۰

پرسشنامه خودسنجی روانی انستیتوی ورزش استرالیای جنوبی

۱۹۹۳

مبانی نظری مهارت های روانی

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات بهداشتی درمانی (مدل سروکوال)

۱۹۸۸

پرسشنامه کوتاه سنجش کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت

۱۹۹۶

پرسشنامه ارزیابی مهارت های روانی اوتاوا

۲۰۰۱

پرسشنامه بررسی دیدگاه مردم درباره بیماران روانی

۱۳۸۶