پرسشنامه اندازه گیری تمایلات اجتماعی تجدیدنظر شده

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۵
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۲۰۰۲
نویسندگان کارلو و راندال
مخفف PTM -R
نام انگلیسی پرسشنامه Prosocial Tendencies Measure - Reconsider

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه اندازه گیری تمایلات اجتماعی تجدیدنظر شده توسط کارلو و راندال (٢٠٠٢) ابتدا در ٢٣ گویه ساخته شده است . اما در نسخه ایرانی، كجباف، سجادیان و نوری (١٣٨٩) دو گویه به آن اضافه کردند . کارلو و همکاران (٢٠٠٢) پایایی این پرسشنامه را از طریق آلفا کرونباخ به دست آوردند رفتارهای اجتماعی مطلوب٠/٧٨، رفتارهای اجتماعی مطلوب ناشناس (گمنام) ٠/٨٥، رفتارهای اجتماعی در موقعیت بحرانی و اضطراری ٠/٦٣، رفتارهای مطلوب هیجانی٠/٧٥، رفتارهای اجتماعی مطلوب متابعت آمیز ٠/٨٠، رفتارهای اجتماعی نوع دوستانه ٠/٧٤ . ضریب آلفای کرونباخ در نسخه ایرانی در گزارش کجباف و همکاران (١٣٨٩) ٠/٨٦، اسپیرمن براون ٠/٨٠ و گاتمن ٠/٨٠ می باشد . همچنین در مطالعه عظیم پور و همکاران ضریب آلفای کرونباخ برای زیرمقیاس عمومی ٠/٧١٧، هیجان ٠/٦٨٩، نوع دوستی ٠/٥٨٦، شرایط دشوار٠/٦٩٦، شرایط مطلوب ٠/٧٧١، گمنامی ٠/٨٦٥ و برای کل ابزار ٠/٦٤٣ به دست آمد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وضعیت اجتماعی - اقتصادی

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

آزمون مهارت اجتماعی

۱۳۸۳

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی - فرم معلم

۱۹۸۹

پرسشنامه رشد اجتماعی

۱۹۹۰

پرسشنامه سنجش میزان هویت اجتماعی برند