پرسشنامه اندازه گیری جو سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۲
ابعاد پرسشنامه ۸
سال انتشار ۱۹۶۲
نویسندگان هالپین و کرافت
مخفف OCDQ
نام انگلیسی پرسشنامه Organizational Climate Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه اندازه گیری جو سازمانی توسط هالپين و كرافت (١٩٦٢)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٣٢ گویه می‏باشد . حسینی میر محمدی (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه اندازه گیری جو سازمانی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٩٣ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

۱۳۹۰