پرسشنامه اندازه گیری عینی سبک هویت

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۶۴
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۸۶
نویسندگان بنیون و آدامز
مخفف OMEIS
نام انگلیسی پرسشنامه Objective Measure of Ego - Identity Status

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه اندازه گیری عینی سبک هویت توسط بنیون و آدامز (١٩٨٦) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٦٤ ماده است و برای سنجش حالات هویت افراد در محدودیت سنی ١٤ الی ٥٦ سال قرار دارند، مناسب است ولی دامنه سنی مطلوب برای استفاده از این پرسشنامه ١٥ الی٣٠ سالگی است شیوه ی اجرای این پرسشنامه هم به صورت گروهی است و هم انفرادی بنیون و آدامز (١٩٨٦) در بعد اعتقادی برای خرده مقیاس هویت پیشرفته با روش آلفای کرونباخ ضریب پایایی ٠/٦٢، هویت مهلت خواه (به تعویق افتاده) ٠/٧٥، هویت زود هنگام ٠/٧٥ و هویت آشفته ضریب پاپایی ٠/٦٢ را به دست آوردند در بعد روابط بین فردی با روش فوق مقیاس های هویت کسب شده، مهلت خواه، زود هنگام و سر در گم به ترتیب ضرایب ٠/٦٠، ٠/٥٨، ٠/٨٠ و ٠/٦٤ را به دست آوردند بنیون و آدامز به منظور بررسی اعتبار این آزمون از روش اعتباریابی همگرا و واگرا و اعتبار پیش بین و همزمان استفاده کردند آقا سلطان (١٣٧٨) ضرایب پایایی با روش تنصیف برای هویت آشفته ٠/٦٥، هویت زودهنگام ٠/٧٧، هویت مهلت خواه ٠/٦٧ و هویت پیشرفته ٠/٧٦ را گزارش داده است این ضرایب با روش آلفای کرونباخ برای هویت آشفته ٠/٦٦، هویت مهلت خواه ٠/٦٧، هویت زود هنگام ٠/٦٦ و هویت پیشرفته ٠/٧٦ گزارش شده است . همچنین روایی این مقیاس و سایر خرده مقیاس های آن در پژوهش امیدیان و شکرکن (١٣٨٠، به نقل از امیری، مرمنی و افشار، ١٣٨٥) تأیید شده است. همچنین پاپی (١٣٩٢) ضرایب پایایی درونی مؤلفه های پرسشنامه ی مذکور را از طریق آلفای کرونباخ برای هویت آشفته ٠/٧٢، هویت مهلت خواه ٠/٧٦، هویت زودهنگام ٠/٨٥و هویت پیشرفته ٠/٧٩ بدست آورده است و ضرایب پایایی با روش تصنیف برای هویت آشفته ٠/٦٢، هویت مهلت خواه ٠/٧٣، هویت زودهنگام ٠/٨٣ هویت پیشرفته ٠/٧٥ گزارش شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری سبک هویت

پرسشنامه هویت ورزشی

۲۰۰۴

پرسشنامه سنجش میزان هویت اجتماعی برند

پرسشنامه استاندارد هویت اجتماعی

۱۳۹۰

پرسشنامه بحران هویت

۱۳۷۶

پرسشنامه هویت فردی

۱۳۹۱

پرسشنامه هویت سازمانی

۱۳۹۲