پرسشنامه انسجام اجتماعی و تحصیلی دانشجویان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۹
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۹۸۰
نویسندگان پاسکارلا و ترنزینی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه انسجام اجتماعی و تحصیلی دانشجويان توسط پاسکارلا و ترنزینی (١٩٨٠)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٢٩ گویه می‏باشد. محمدی و قطرئی (۱۳۹۴)، پایایی پرسشنامه انسجام اجتماعی و تحصیلی دانشجويان را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٧٤ درصد به دست آورده اند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است. آنها ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های پرسشنامه استاندارد انسجام اجتماعی و تحصیلی دانشجويان را از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آورده اند .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

۱۹۹۳

ﺳﻨﺠﺶ فرسودگی تحصیلی مسلش - نسخه دانشجویان

پرسشنامه شایستگیهای دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبتهای معنوی

پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی

۱۳۸۶

پرسشنامه تاب‌ آوری تحصیلی (ARI)

۲۰۰۴

پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی

پرسشنامه افسردگی دانشجویان دانشگاه (USDI)

پروتکل جلسات آموزشی مهارت های مقابله و مدیریت استرس و توانایی های تحصیلی

پرسشنامه اشتیاق تحصیلی، اشتیاق رفتاری، عاطفی و شناختی

۲۰۰۴