پرسشنامه انعطاف پذیری خانواده - فرم کوتاه

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۶
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۸۲
نویسندگان شاکری
مخفف FRS -SF
نام انگلیسی پرسشنامه Family Resilience Scale - Short Form

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه انعطاف پذیری خانواده دارای ١٦ سوال می باشد و توسط فرزندان خانواده پاسخ داده می شود تا از طریق پاسخهای آنها میزان انعطاف پذیری موجود در خانواده مشخص گردد. این پرسشنامه با اقتباس از مدل ترکیبی السون، درباره خانواده به وسیله شاکری (١٣٨٢) ساخته شده است. شاکری (١٣٨٢)، اعتبار و روایی این پرسشنامه را طی مطالعه ای بر روی ٤٨ آزمودنی مورد تأیید قرار داده است. ضریب همسانی درونی مقیاس، با استفاده از آلفای کرونباخ، ٠/٨٩ گزارش شده است. نتیجه تحلیل عاملی این مقیاس نیز، تنها یک عامل عمومی (g) را تحت عنوان انعطاف پذیری به دست داده و روایی محتوایی پرسشنامه نیز مورد تأیید قرار گرفته است. در مرحله دیگر، پرسشنامه بر روی گروه دیگر اجرا گردید و ضریب اعتبار آن از طریق آلفای کرونباخ محاسبه گردید که عدد ٠/٩٣ به دست آمده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه تعارض کار و خانواده

ﺳﻨﺠﺶ سیاهه اعتیاد به تمرین - فرم کوتاه

پرسشنامه طرح واره یانگ - فرم کوتاه

۱۹۹۸

پرسشنامه مهارت های زندگی فرم کوتاه

نسخه کوتاه پرسشنامه سلامت ۱۲ سوالی

۱۹۹۶

پرسشنامه خودتوصیفی بدنی فرم کوتاه

۲۰۱۰

پرسشنامه تجدیدنظر شده ی الگو های ارتباطی خانواده

۱۹۹۴

پرسشنامه اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ،فرم کوتاه

۲۰۰۴

مبانی نظری تعارض کار خانواده

پرسشنامه ابزار سنجش خانواده

۱۹۸۳