پرسشنامه انواع زورگویی در دانش آموزان از دیدگاه دبیران

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان برزگر بفرویی و خضری
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه انواع زورگویی در دانش آموزان از دیدگاه دبیران توسط برزگر بفرویی و خضری (١٣٩٢)، تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه دارای ١٥ گویه می‏باشد . برزگر بفرویی و خضری (١٣٩٢)، پایایی پرسشنامه انواع زورگویی در دانش آموزان از دیدگاه دبیران را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٩ به دست آورده اند. عدد گزارش شده، نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد . همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دبیران ریاضی

۱۳۹۴

پرسشنامه توانمندی دبیران تربیت بدنی و مولفه های آن

پرسشنامه دیدگاه بازاریابی عصبی

پرسشنامه سنجش عملکرد پرستاران براساس آیین اخلاق حرفه ای پرستاران از دیدگاه پرستار

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش نیازهای دبیران

۱۳۷۷

پرسشنامه عملکرد مدیران در تامین نیازهای دبیران

۱۳۷۷

پرسشنامه ابعاد شغل از دیدگاه کارکنان

۱۹۷۶

پرسشنامه تعیین دیدگاه همسویی در سازمان

۱۹۹۸

پرسشنامه بررسی دیدگاه مردم درباره بیماران روانی

۱۳۸۶