پرسشنامه انگيزش زبان انگليسی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۶
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۹
نویسندگان عابدینی
مخفف EIMQ
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه انگيزش زبان انگليسي توسط عابدینی (1393) تهیه و تنظیم شده است و شامل 16 گویه می­باشد. در مطالعه عابدینی (1393) روايي صوری و محتوايي پرسشنامه، با نظر چند تن از کارشناسان، متخصصان، صاحبنظران و استاد راهنما تایید شد. جهت تعيين پايايي، تعداد 30 پرسشنامه در اختیار جمعی از دانش آموزان قرار گرفت که پس از تکميل پرسشنامه ها، به روش همسانی درونی و با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ پایایی برابر 86/0 محاسبه شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه تأثیرات یک رویداد ورزشی بر میزبان

۱۳۹۲