پرسشنامه انگیزش افراد

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۹
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۲۰۱۶
نویسندگان یئون و همکارن
مخفف PMQ
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه انگیزش افراد توسط یئون، ونگ، چانگ و پارک (٢٠١٦)، تهیه و تنظیم شده است این پرسشنامه دارای ٩ گویه می‏باشد . پورشجاعی (١٣٩٤)، در مطالعه ای به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و انگیزش افراد با رفتار تسهیم دانش با نقش میانجی قصد تسهیم دانش در کارکنان شرکت توزیع برق استان گلستان پرداخت پایایی پرسشنامه انگیزش افراد را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٦٧ گزارش کرده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است. پورشجاعی (١٣٩٤) ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های پرسشنامه انگیزش افراد را از طریق ضریب آلفای کرونباخ به دست آورده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری انگیزش پیشرفت

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه بررسی مشکلات شبکه عبور و مرور شهری از نظر افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی

پرسشنامه ی انگیزش مشارکت ورزشی

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی

پرسشنامه انگیزش مربیان ورزشی

۲۰۱۲

پرسشنامه انگیزش ورزشی ۶

۲۰۰۷

پرسشنامه جو انگیزشی ادراک شده در ورزش

۱۹۹۲