پرسشنامه انگیزش مربیان ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۲
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۲۰۱۲
نویسندگان مک لین و همکاران
مخفف CMQ
نام انگلیسی پرسشنامه Coach Motivation Questionnaire

توضیحات تکمیلی

این پرسشنامه شامل ٢٢ گویه می باشد که توسط مک لین و همکاران (٢٠١٢) تهیه و تنظیم شده است . در مطالعه ابریشم کار (١٣٩٣) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است، همچنین اعتبار اکتشافی، اعتبار تأییدی و اعتبار همزمان نیز در این مطالعه بررسی و قابل قبول بوده است پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ به دست آمده است که اعداد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری ایمنی در اماکن و فضای ورزشی

مبانی نظری آسیب های ورزشی