پرسشنامه انگیزش مربیان ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۲
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۲۰۱۲
نویسندگان مک لین و همکاران
مخفف CMQ
نام انگلیسی پرسشنامه Coach Motivation Questionnaire

توضیحات تکمیلی

این پرسشنامه شامل ٢٢ گویه می باشد که توسط مک لین و همکاران (٢٠١٢) تهیه و تنظیم شده است . در مطالعه ابریشم کار (١٣٩٣) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است، همچنین اعتبار اکتشافی، اعتبار تأییدی و اعتبار همزمان نیز در این مطالعه بررسی و قابل قبول بوده است پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ به دست آمده است که اعداد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی