پرسشنامه انگیزش پیشرفت

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۰
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار
نویسندگان ادواردز
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

این پرسشنامه از پرسشنامه رجحان های شخصی ادواردز استخراج شده به این صورت که ١٠ سوال آن از پرسشنامه رجحان های شخص ادواردز گرفته شده است و ٥ گزینه آن توسط فرناز کریمیان تهیه شده است. پرسشنامه انگیزش پیشرفتتوسط خانم فرناز کریمیان در سال ١٣٧٤ و آقای علیرضا ابراهیمی صدر آبادی در سال ١٣٨٣ در مورد گروه¬های نمونه ٢١٦ نفری از دانشجویان دختر و پسر تهران و ٢٥٠ نفری از دانش آموزان پسر دبیرستانی تهران اجرا ونتایج زیر را به دست آورده¬اند. ضریب اعتبار کل آزمون با استفاده از روش دو نیمه کردن معادل٠/٧٩ به دست آمد، که نشان می دهد تست از اعتبار قابل قبولی بر خوردار است. همسانی درونی پرسشنامه رجحان های شخصی ادواردز به روش دو نیمه کردن برابر ٠/٧٤ است (کلاین، ١٩٩٣؛ به نقل از کریمیان، ١٣٧٤). و نیز برای تهیه این ٥ سوال به نتایج تحقیقات معتبر و نظریات محققین مراجعه شده و ویژگی های افراد پیشرفت گرا استخراج گردیده و برای هر یک از این ویژگی ها سوالاتی مطرح شد، و با تاییدنظر اساتید مشاور و راهنما در پرسشنامه قرار داده شده اند (کریمیان، ١٣٧٤).

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری انگیزش پیشرفت

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه ی انگیزش مشارکت ورزشی

پرسشنامه راهکارهای افزایش انگیزه پیشرفت دانش آموزان

پرسشنامه بررسی پذیرش سیستم مدیریت اطلاعات پروژه در سازمان‌های تسهیلگر در حوزه فناوری پیشرفته

۱۳۹۳

پرسشنامه انگیزش شغلی

پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی

پرسشنامه انگیزش مربیان ورزشی

۲۰۱۲

پرسشنامه انگیزش ورزشی ۶

۲۰۰۷