پرسشنامه انگیزه در درس ریاضی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۱
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار انصاری¬راد
نویسندگان انصاری¬راد
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه انگیزه در درس ریاضیتوسط انصاری راد (١٣٩٤)، ساخته شده که شامل ٢١ سوال می باشد.انصاری راد (١٣٩٤)، روایی صوری پرسشنامه انگیزه در درس ریاضی را ٠/٨٩ و پایایی آن را با استفاده از روش آلفای کرونباخ معادل ٠/٩٠٥ به دست آورده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دبیران ریاضی

۱۳۹۴

پرسشنامه راهکارهای افزایش انگیزه پیشرفت دانش آموزان

پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی

پروتکل مقیاس ریاضی برای کودکان MASC

پرسشنامه انگیزه پیشرفت

۱۹۷۰

مبانی نظری انگیزه پیشرفت

مبانی نظری انگیزه پیشرفت تحصیلی

مبانی نظری اضطراب ریاضی

مبانی نظری انگیزه در درس ریاضی