پرسشنامه انگیزه کاری معلمان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۷۵
نویسندگان محمد آقاجری
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه انگیزه کاری معلمان توسط محمد آقاجری (١٣٧٥) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٢٠ گویه می باشد. سوالات این پرسشنامه بر اساس نظرات موجود در مورد انگیزه تهیه شده اند. محمد آقاجری (١٣٧٥) ضریب اعتبار این پرسشنامه را با استفاده از روش آلفای کرونباخ برآورد کرد و معادل ٠/٩٥ گزارش شده کرده است، بنابراین اعتبار این پرسشنامه مورد تأیید است. روایی محتوایی این پرسشنامه توسط اساتید مورد تأیید قرار گرفته است و نیز تائید اعتبار درونی سوالات آزمون را می توان به عنوان یکی از شواهد روایی سازه تلقی کرد که تست دارا است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری جو کاری اخلاقی

مبانی نظری محافظه کاری حسابداری

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه تعلق خاطر کاری

۲۰۰۲

مقیاس سنجش اهمال کاری

۱۳۹۰

پرسشنامه اخلاق کاری حرفه ای

۱۹۹۰

مبانی نظری کیفیت زندگی کاری

مبانی نظری نگرش‌های مثبت کاری

مبانی نظری نوجوانی و بزهکاری

مبانی نظری اخلاق کاری