پرسشنامه اولویت بندی موانع اجرایی بازاریابی سبز در صنعت

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان اخلاقی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه اولویت بندی موانع اجرایی بازاریابی سبز در صنعت توسط اخلاقی (١٣٩٣)، تهیه و تنظیم و دارای ١٥ گویه می‏باشد. اخلاقی (١٣٩٣)، در مطالعه ای به بررسی و اولویت بندی موانع اجرایی بازاریابی سبز از دیدگاه نخبگان صنعت برق پرداخت. وی پایایی پرسشنامه استاندارد اولویت بندی موانع اجرایی بازاریابی سبز در صنعت را از طریق ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از ٠/٧٠ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری بازاریابی درونی

مبانی نظری بازاریابی ارتباطی

مبانی نظری آمیخته بازاریابی بر اساس AIDA

مبانی نظری بازاریابی رابطه ای

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه ارزيابي استراتژی بازاریابی

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (کارکنان)

پرسشنامه بازاریابی رابطه ای