پرسشنامه اﺧﺘﻼل دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ راﻧﺪوﻟﻒ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۵
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۰
نویسندگان راﻧﺪوﻟﻒ
مخفف RADQ
نام انگلیسی پرسشنامه Randolph Attachment Disorder Questionnaire

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺧﺘﻼل دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ راﻧﺪوﻟﻒ در ﺳﺎل ﺗﻮﺳﻂ راﻧﺪوﻟﻒ (٢٠٠٠) در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ اﺧﺘﻼل دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ اﺑﺰارﯾﮏ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ٣٠ ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﺴﺨﻪ اﯾﺮاﻧﯽ داراي ٢٥ ﺳﻮال اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﻣﺮاﻗﺐ ﮐﻮدك ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاﻗﺐ ﮐﻮدك در ﻃﻮل ٢ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮده اﺳﺖ (ﻣﻮرﮔﺎن ، ٢٠٠٤؛ واﯾﺪﻣﻦ، ٢٠٠٦). ﺑﻪ ﻧﻈﺮ راﻧﺪوﻟﻒ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰﮔﺬاري ﺑﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ و ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎري ﻣﺨﺮب اﺳﺖ (ﮐﺎﭘﻠﺘﯽ، ﺑﺮاون و ﺷﻮﻣﺎﺗﻪ ، ٢٠٠٥).ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺧﺘﻼل دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ راﻧﺪوﻟﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش زوج و ﻓﺮد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ (راﻧﺪوﻟﻒ، ٢٠٠٠). ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﻫﻤﻪ ﺷﻤﺎرهﻫﺎي ﻓﺮد ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﺮات زوج ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. اﯾﻦ روش ﺑﺮ روي ٨٠ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ و ٣٥ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻫﻨﺠﺎر داﺷﺘﻨﺪ، وﻟﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ، اﺟﺮا ﺷﺪ. اﯾﻦ روش ﺿﺮﯾﺐ ٠/٨٤ ﺑﺮاي اﺧﺘﻼل دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ و ٠/٨١ ﺑﺮاي ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ را ﻧﺘﯿﺠﻪ داد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺧﺘﻼل دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ راﻧﺪوﻟﻒ اﺷﺎره دارد. رواﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺧﺘﻼل دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ راﻧﺪوﻟﻒ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرر (٢٠٠٧) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ: رواﯾﯽ ﺳﺎزه و رواﯾﯽ ﻣﻼﮐﯽ. رواﯾﯽ ﺳﺎزه از ﻃﺮﯾﻖ ﺟﻔﺖ ﮐﺮدن ﻫﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻋﻼﯾﻢ ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ ﻋﻼﯾﻢ اﺧﺘﻼل دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ (ADSC) ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد درﺑﺎره رواﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺧﺘﻼل دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ راﻧﺪوﻟﻒ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻗﺎدر ﺑﻮد ﮐﻮدﮐﺎن ﺣﺎﺿﺮ در ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ را از ﻃﺒﻘﻪ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ دﯾﮕﺮ ﺟﺪا ﮐﻨﺪ. ﻧﻤﺮه ﮐﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺧﺘﻼل دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ راﻧﺪوﻟﻒ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮐﻮدﮐﺎن داراي ﺳﻮءرﻓﺘﺎر را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻬﻨﺠﺎر ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ (ﻣﻮرر، ٢٠٠٧). در اﯾﺮان ﻣﻮﺣﺪ اﺑﻄﺤﯽ، اﻣﯿﺮي و اﻣﺴﺎﮐﯽ (١٣٩١) در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي رواﻧﺴﻨﺠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ. آنﻫﺎ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و آن را٠/٨٣ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﺤﺚ رواﯾﯽ، ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻞ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ وﺟﻮد ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺠﺰا در ﺳﻮاﻻت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ زورﮔﻮﯾﯽ، ﺗﮑﺎﻧﺸﮕﺮي، و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺿﺪاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺎمﮔﺬاري ﺷﺪﻧﺪ. در ﻫﻨﺠﺎر اﯾﺮاﻧﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ، ﺳﻮاﻟﻬﺎي ٢، ٢٦، ٢٥، ١٧ و ٣٠ از ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ آزﻣﻮن ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ. ﭘﺮﺳﺶ ٣ (ﺳﻮال ٢ در ﻧﺴﺨﻪ اﯾﺮاﻧﯽ) از »ﮐﻮدك ﻣﻦ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻏﺮﯾﺒﻪﻫﺎ ﺻﻤﯿﻤﯽ ﻣﯽﺷﻮد« ﺑﻪ »ﮐﻮدك ﻣﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻏﺮﯾﺒﻪﻫﺎ ﻣﺸﮑﻞ دارد« ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﻓﺖ.