پرسشنامه اﺳﺘﺮس ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﻼﻣﺖ و اﯾﻤﻨﯽ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۵
ابعاد پرسشنامه ۷
سال انتشار ۱۹۹۰
نویسندگان ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﻼﻣﺖ و اﯾﻤﻨﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
مخفف HSE
نام انگلیسی پرسشنامه Health and Safety Executive Stress Questionnaire

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﻼﻣﺖ و اﯾﻤﻨﯽ ٣٥ ﺳﻮاﻟﯽ ﺑﺎﻫﻔﺖ ﺣﯿﻄﻪ، در اواﺧﺮ دﻫﻪ ١٩٩٠ ﻣﯿﻼدي ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺳﻼﻣﺖ و اﯾﻤﻨﯽ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺪازهﮔﯿﺮي اﺳﺘﺮس ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮔﺮان و ﮐﺎرﻣﻨﺪان اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ (ﻣﺮزآﺑﺎدي و ﻓﺸﺎرﮐﯽ، ١٣٨٩). ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ HSE در ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ و اﻋﺘﺒﺎر و رواﯾﯽ آن ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﮏﮐﺎري، کوسینا، کلی، لی و مک کیگ (٢٠٠٤) ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮﻧﺒﺎخ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎي آن در ﺣﺪود ٠/٦٣ ﺗﺎ ٠/٨٣ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﺮ، مک هوگ و مک کری (٢٠٠٩) ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ٠/٨٣ ﮔﺰارش ﺷﺪ و رواﯾﯽ ﺳﺎزه اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﻄﻠﻮب ﮔﺰارش ﺷﺪ. ﻣﺮزآﺑﺎدي و ﻓﺸﺎرﮐﯽ (١٣٨٩) در اﯾﺮان ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ HSE و GHQ را ﺑﺮاﺑر٠/٤٨-ﮔﺰارش ﮐﺮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ دو ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻗﻮي ﺑﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از ﮔﻮﯾﻪﻫﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ HSE (ﻧﻘﺶ، ارﺗﺒﺎط، ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ، ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻤﮑﺎران، ﮐﻨﺘﺮل، ﺗﻘﺎﺿﺎ، و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ٠/٩٢،٠/٧٣، ٠/٧٥، ٠/٦٣، ٠/٨٧، ٠/٨٥ و ٠/٢٢ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ و دوﻧﯿﻤﻪ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ٠/٧٨ و ٠/٦٥ ﮔﺰارش ﺷﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ

۱۹۸۷