پرسشنامه اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۷
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۵۷
نویسندگان ﺳﺎراﺳﻮن
مخفف TAQ
نام انگلیسی پرسشنامه Test Anxiety Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن در ﺳﺎل ١٩٥٧ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎراﺳﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و داراي ٣٧ ﻣﺎده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ آزﻣﻮدﻧﯽﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺎده ﺑﻪ ﺻﻮرت درﺳﺖ/ﻏﻠﻂ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﺷﯿﻮه ﺧﻮدﮔﺰارﺷﯽ دﻫﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻻت رواﻧﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻓﺮد در ﺟﺮﯾﺎن اﻣﺘﺤﺎن، ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از آن دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ. ﺗﺮاﯾﻦ (١٩٨٠) ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس را از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن ﻣﺠﺪد ٠/٨٠ و ﺑﺎ روش دو ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺮدن ٠/٩١ ﮔﺰارش ﮐﺮد. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاي در اﯾﺮان، ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ از ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ٠/٩٠ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ (وﮐﯿﻠﯽ، ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﻟﻮاﺳﺎﻧﯽ، ﺣﺠﺎزي و اژه اي، ١٣٨٩). در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﯾﮕﺮي در اﯾﺮان آﻟﻔﺎ ﮐﺮوﻧﺒﺎخ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ٠/٨٨ و ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ دروﻧﯽ آن ٠/٩٥ ﮔﺰارش ﺷﺪ (ﯾﺰداﻧﯽ، ١٣٩١).

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه اﺿﻄﺮاب ﻣﺮگ ﮐﺎﻟﺖ ﻟﺴﺘﺮ

۱۹۶۹

پرسشنامه اﺿﻄﺮاب خود رتبه ای

۱۹۷۱

پرسشنامه اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب، اﺳﺘﺮس - ۲۱ سؤالی

۱۹۹۵

پرسشنامه اﺿﻄﺮاب اﻃﻼع ﯾﺎﺑﯽ

۲۰۱۲

پرسشنامه اﺿﻄﺮاب ﻣﺮگ

۱۹۷۰