پرسشنامه اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۹
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۲۰۰۸
نویسندگان آلونن و همکارن
مخفف OTQ
نام انگلیسی پرسشنامه Organizational Trust Questionnaire

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ آﻟﻮﻧﻦ و ﻫﻤﮑﺎران (٢٠٠٨) ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﺎوي ٤٩ ﺳﻮال ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﻨﺠﺶ اﻋﺘﻤﺎد درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ و رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﭘﮋوﻫﺶ آﻟﻮﻧﻦ و ﻫﻤﮑﺎران (٢٠٠٨) ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در اﯾﺮان ﺷﯿﺮازي و ﻫﻤﮑﺎران (١٣٩١) در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻋﺘﻤﺎدﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﺑﺰار را ﺑﻪ روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮاﻧﺒﺎخ ٠/٩٠ ﺑﺮآورد ﮐﺮدﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ اﺑﺰار روا و ﭘﺎﯾﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

۱۳۹۲

پرسشنامه نگرش ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

۱۹۸۹

پرسشنامه ﻋﺪاﻟﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ادراک ﺷﺪه

۲۰۰۱

پرسشنامه ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

۲۰۰۰

پرسشنامه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ رابینز

۱۹۸۹

پرسشنامه ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻫﺎﻟﭙﯿﻦ و ﮐﺮاﻓﺖ

۱۹۶۳

پرسشنامه رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

۱۹۹۱