پرسشنامه اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۲۰۱۴
نویسندگان هی و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي ﺗﻮﻟﯿﺪ توسط ﻫﯽ و ﻫﻤﮑﺎران (٢٠١٤) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٥ گویه می باشد. ﻫﯽ و ﻫﻤﮑﺎران (٢٠١٤) ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ از ضریب آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ استفاده ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺪد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﯿﻦ ٠/٠٧٦ ﺗﺎ ٠/٨٦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار آﻣﻮس ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي CFI:٠/٩٦؛ TLI:٠/٩٥؛ Nfi:٠/٨٩؛ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ ﮐﻪ رواﯾﯽ آن را ﻧﯿﺰ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮد.