پرسشنامه بازارگرایی ادراکی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۸۸
نویسندگان نیک خواه
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه بازارگرایی ادراکیتوسط نیک خواه در سال ١٣٨٨ ساخته شده است که شامل ٣٠ سوال مي باشد.نیک خواه (١٣٨٨) براي بررسي روايي پرسشنامه بازارگرایی ادراکیاز روايي محتوایی استفاده کرده که روایی آن را ٠/٧٦ اعلام نموده است. پایایی ابزار تحقیق با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد (سرمد و همکاران، ١٣٨٦). نیک خواه (١٣٨٨) پرسشنامه ضریب پایایی پرسشنامه را ٠/٩٥ اعلام کرده است. در این تحقیق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٩١ به دست آمد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری بازارگرایی

نظرسنجی خودادراکی پی ریت و منداگلیو

۱۹۹۵

پرسشنامه بازارگرایی

۱۹۹۰

پرسشنامه تأثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی

۱۳۹۲

پرسشنامه سنجش بازارگرایی

۱۹۹۰

پرسشنامه ﺗﺠﺎرب ادراکی ﻏﻴﺮﻋﺎدی (ﺗﻔﻜﺮ ﺳﺤﺮآﻣﻴز)

۱۳۸۷