پرسشنامه بازارگرایی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۹
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۹۰
نویسندگان کهلی و جاورسکی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه بازار گرایی توسط کهلی و جاورسکی (١٩٩٠)، تهیه و تنظیم شده است . که این پرسشنامه دارای ١٩ سوال می‌باشد . ثمری (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه بازارگرایی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ را ٠/٩٣٨ به دست آورده اند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری بازارگرایی

پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه سنجش رفتارهای پرخاشگرانه

۱۳۸۷

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

پرسشنامه جغرافیای پزشکی

۱۳۹۵

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴