پرسشنامه بازاریابی تعاملی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۲
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۲۰۰۳
نویسندگان ادرکن و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه بازاریابی تعاملی، توسط ادرکن،دیولف و شوماچر در سال ٢٠٠٣ ساخته‌شده است. در پژوهش (دل‌خوش، ١٣٩٣) روایی پرسشنامه توسط اساتید و متخصصان این حوزه تأییدشده است. قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه‌گیری هر آنچه اندازه می‌گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد(سرمد و همکاران، ١٣٩٠).در پژوهش (دل‌خوش، ١٣٩٣)پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ بالای ٧٠/ ٠ به‌دست‌آمده است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری بازاریابی درونی

مبانی نظری بازاریابی ارتباطی

مبانی نظری آمیخته بازاریابی بر اساس AIDA

مبانی نظری بازاریابی رابطه ای

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه رابطه بازاریابی رابطه مند و جذب بیمه گذاران

۱۳۹۴

پرسشنامه ارزيابي استراتژی بازاریابی

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (کارکنان)

پرسشنامه بازاریابی رابطه ای